Ateliér

 

„Naším cílem je progresivní navrhování energeticky šetrných staveb s respektem k místu, přírodě a osobnosti investora.”

Práce stavební společnosti CB Building s.r.o. pramení z úcty k přírodě, respektu k jejím zdrojům a touhy přinášet nadčasová řešení v oblasti kvalitního bydlení. Smyslem navrhování i realizací úsporných a šetrných domů naplňujeme celospolečenský trend posledních let. Myslíme na udržitelnost české krajiny a kvalitu našeho zdraví. Pasivní, nulové nebo plusové domy tvoří hlavní pilíře naší tvorby a spojují předpoklad udržitelné výstavby. Profesní zodpovědnost je základem kvalitní práce. Proto klademe důraz na preciznost, ekologické, moderní materiály a technologie od českých certifikovaných výrobců nebo ověřených zahraničních dodavatelů. S profesionálním přístupem tvoříme naše návrhy od konceptu až po prováděcí dokumentaci s nejmenšími detaily. Pomocí nejpokrokovějších navrhovacích softwarů a projektování principem OPEN BIM investorovi zajistíme přesný a bezproblémový chod samotné realizace.

Nespokojíme se jen se zaběhnutými postupy. Aktivně vyvíjíme pracovní metodiky vlastní a úspěšně aplikujeme s partnery v praxi. Dlouholeté zkušenosti nám dovolují zvládnout neobvyklá přání investorů. Využíváme nejnovějších materiálů a tím splňujeme estetickou atraktivitu. Ctím vyváženost a jednoduchou architekturu. Přinášíme zákazníkům harmonii a kvalitu domova a jeho okolí. Naším přístupem se chceme zasadit o rozvoj myšlenky výstavby udržitelných rodinných domů a aktivně se podílet na systémové změně celého stavebnictví. Účastníme se mezinárodních výstav, přednášek, vědeckých a vzdělávacích konferencí. V roce 2017 nás přijalo Centrum pasivních domů za čestné členy neziskového sdružení.

 

„Lehké je snít o vlastním domě, ale těžké se rozhodnou, jaký má být.”

V dnešní době nám nepřeberné množství tvarů, materiálů, technologií nebo požadavků na kvalitu vnitřního prostředí a komfortů bydlení komplikuje rozhodování o podobě budoucího rodinného domu. Koncept našich domů má společné rysy, které se však dokáží zvolenou dispozicí a navrženým interiérem stát bydlením originálním, moderním, tradičním nebo šetrnou rekonstrukcí. Vzhled domu si může zákazník vybrat z katalogových dispozic nebo přijít se svojí představou, kterou rozpracujeme do tvaru, který bude vyhovovat velikostí, tak financím.

Energetická efektivnost je prvořadou prioritou. Pomyslným odrazovým můstkem je tzv. pasivní dům. Vyznačuje se takovou hospodárností, že veškerá potřeba energií může být až o 90% nižší, něž je tomu u běžných domů, stavěných dle limitů platné legislativy. Enormní úspornosti odpovídá nízká produkce skleníkových plynů a provozní náklady. Nulový a plusový dům je pak ještě o level výše.

Hmota, tvarosloví a estetika jsou důležitými parametry při volbě dispozice domu. Energeticky je vhodnější kompaktní tvar s ideálním poměrem A/V (plocha obálky/obestavěný prostor), bez zbytečných tvarových složitostí. Kompaktnost vyhovuje soudobé architektonické strohosti, ovšem v případě požadavku estetické rozmanitosti se musí postupovat s obezřetností. Přízemní domy mohou dosáhnout principu pasivního domu, patrové jsou však efektivnější. Každý vytápěný obestavěný kubický metr znamená vyšší provozní náklady, proto upřednostňujeme menší objem stavby, promyšleně dimenzován. Za tímto účelem doporučujeme tzv. „dispozici bez chodby“. Hodnotná architektura, v harmonii s okolím a v tzv. lidském měřítku je individuální záležitostí. K dosažení ideálních proporcí aplikujeme mnohdy teorii zlatého řezu.

Dispozice a uspořádání interiéru musí mít svoji logiku, vazbu na okolí nebo světové strany. Nemáme striktně vymyšlený žádný postup a nedržíme se pravidel až na jednu výjimku. Dům se nemusí nenavrhovat pouze s ohledem na potomky, ale pro rodiče, kteří v domě zůstávají po celý zbytek svého života a děti za nimi po dovršení určitých let přijíždějí na návštěvu. Ložnice rodičů utváříme uceleně s příruční koupelnou a šatnou. Principu, který vkládáme do dispozice domu říkáme „byt v bytě.” Prostor pro rodiče je intimní a oddělení od ostatních místností a společných prostor rodinného domu.

Konstrukci zděných hmotných domů stavíme z vápenopískových kvádrů na pevných betonových základech, které jsou odizolované pěnovým sklem. Z tepelněizolačního hlediska vždy upřednostňujeme sendvičové skladby, pokud možno difuzně otevřené. Výhradně doporučujeme výrobky certifikovaných producentů.

Kvalita vnitřního prostředí nesmí být podceňovaná, protože utváří podstatu, jak zdravě budeme bydlet v uzavřeném prostředí. Prvořadě eliminujeme na minimum materiály, které produkují toxické plyny s patologickými účinky. Aktivně řešíme prostředí a nevyrušujeme přirozený výskyt záporných iontů v ovzduší. Odéry, prach, bakterie či plísně aktivně odvětráváme řízeným větráním s rekuperací energie z odpadního vzduchu. Udržení relativní vlhkosti v rozmezí 35–45% řešíme volbou materiálu se schopností redistribuce, případně aktivně pomocí tzv. rekuperace zbytkové vlhkosti z odvětrávaného vzduchu. V interiéru doporučujeme chytře implementovat rostliny, a to i ve vertikální poloze. Stěny z rostlin nejen provoní a provzdušní interiér, ale i dodají chybějící vlhkost či pomáhají zbavit vzduch polétavého prachu.

Denní světlo bylo po staletí využíváno jako hlavní zdroj světla v interiérech a tvořilo součást architektury již od té doby, co budovy existují. Nahrazuje během dne elektrické osvětlení a snižuje spotřebu energie. Má vliv na vytápění a chlazení, díky čemuž je významným parametrem při energeticky úsporném navrhování. Výzkumy v poslední době navíc prokázaly, že denní světlo je velkým přínosem pro zdraví a komfort, takže má pro obyvatele budovy zásadní význam. Naše domy otvíráme nejen okny, ale i prosklenými stěnami, atrii, světelnými trychtýři či příkopy. Nenechávejte své věci ve stínu, ale otevírejte je přirozenému světlu.

Technologií a energetické systémy existuje na trhu v řadě variant. Existují možností, jak zabezpečit základní potřeby. Individuálně přistupujeme ke každé zakázce, ale vždy používáme obnovitelné zdroje energie. Za bezmála pět let se nám kladně osvědčila aktivita solárního domu. Koncepce spočívá v naprosté technické jednoduchosti a ekonomické vyváženosti.

Ekologie je důležitý parametr ve stavebnictví, které je průmyslové etablované odvětvím s významným dopadem na životní prostředí. Jen samotný provoz veškerých budov ve vyspělých státech světa zodpovídá za více jak 40% spotřebu energií a tomu odpovídajícímu množství vyprodukovaného skleníkového plynu CO2. Proto navrhujeme pasivní domy, protože svojí energetickou hospodárností zcela naplňují předpoklad udržitelné výstavby. Ovšem dopad má i samotná stavba při své realizaci, respektive při výrobě materiálu, ze kterých je složena. Uhlíkovou stopu snižujeme pečlivým výběrem recyklovaných materiálů nebo těch, které jsou nejblíže k přírodě.

Udržitelný koloběh vody je způsobem neekonomického plýtváním vody v rodinných domech a jiných budovách. Neutěšující stav kvality vody obecně nutí společnost se zamyslet jak dál. Ve spolupráci s partnery připravujeme ucelený program komplexního vodního hospodářství od získání pitné vody, přes její opakované použití formou recyklační technologie, až po přečištění odpadní vody. Nemůžeme zapomenout ani na dešťovou vodu. Díky uzavřenému cyklu vody se domácnost stane méně závislá na externím zdroji pitné vody. Domácnost nevypustí žádné škodliviny do přírody. Zdrojem pitné vody může být i samotná srážkový voda, která po přefiltrování je 100 % nezávadná, neobsahující žádné látky z farmaceutického průmyslu, ani žádné metabolické prvky jako jsou například hormony.